Algemene voorwaarden

BEDRIJFSPORT Utrecht is een niet gesubsidieerd, particulier instituut voor ontspanning en sport, af te nemen door werknemers van Utrechtse bedrijven.

1. Aansprakelijkheid

1.1 Voor elke door BEDRIJFSPORT Utrecht aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsplicht, geen resultaatplicht.

1.2 Deelnemer vrijwaart BEDRIJFSPORT Utrecht van iedere aansprakelijkheid voor:

 • Niet behaalde resultaten behoudens wanneer deze het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten
 • Zoekgeraakte eigendommen
 • Schade aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer ten gevolgen van het niet of niet volledig opvolgen van mondelinge of instructies van begeleidende functionarissen.
 • Kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van
  a) uitvoering van diensten die gedurende bijeenkomsten worden aangeboden
  b) schade die deelnemer aan anderen toebrengt op de locatie die voor de bijeenkomst is vrij gemaakt
  c) schade die deelnemer wordt toegediend door mededeelnemers

1.3 Deelnemer verklaart in het bezit te zijn van een geldige ongevallen verzekering.

2. Deelname aan een activiteit van BEDRIJFSPORT Utrecht:

 • Inschrijving voor een evenement is definitief, zodra het inschrijfformulier is verzonden. Deelnemer is daarmee verplicht de vermelde deelnemersbijdrage op verzoek van BEDRIJSSPORT Utrecht te voldoen.
 • Inschrijver heeft zelf de plicht om na te gaan of zijn werkgever de deelnamekosten betaalt. Hiervan is sprake als werkgever partner is van BEDRIJFSSPORT Utrecht.
 • De inschrijving is persoonlijk en kan niet zonder toestemming van BEDRIJFSSPORT Utrecht en/of de werkgever worden overdragen aan een andere persoon.
 • Er vindt geen restitutie plaat van de deelnemersbijdrage indien inschrijver om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de activiteit.

3. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

 

Disclaimer

Bedrijfssport Utrecht spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@bedrijfssportutrecht.nl.

Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Wij doen er alles aan om de wetgeving van 5 juni 2012 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, gelieve ons daarvan in kennis te stellen per mail info@bedrijfssportutrecht.nl.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Onze website houdt automatisch algemene bezoekgegevens bij op basis Google Analytics.
Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Al deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google AdWords Remarketing

Google vertoont onze advertenties op het internet en Google onthoudt dat u op onze website bent geweest.

April 2017